Jurist Arbeidsrecht

Published Mar 30, 21
6 min read

Juridisch Adviesbureau

Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Juridisch advies en rechtsbijstand. Zo moet u bij een of meerdere ontslagen in kaart brengen in welke categorieën uw medewerkers vallen. Denk aan leeftijdsgroepen, (niet-uitwisselbare) functiegroepen en data van indiensttreding (let op: het first in, last out-principe geldt niet meer). Denk hierbij ook alvast na over hoe u werkzaamheden gaat verdelen onder het personeel dat overblijft.

In de meeste gevallen staat dit in de arbeidsovereenkomst en/of in de cao. Gedurende de opzegtermijn betaalt u het salaris van de betreffende medewerker uiteraard door. Breng ook de saldo’s van opgebouwde vakantiedagen in kaart. Bij ontslag via een UWV-ontslagvergunning bent u verplicht om uw werknemer een transitievergoeding te betalen.

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst bent u niet verplicht om een transitievergoeding te betalen, maar werknemers eisen vaak wel een ontslagvergoeding conform dit bedrag. Heeft u langdurig of chronisch zieke werknemers in dienst? Of heeft u werknemers in dienst die zich mogelijk ziek gaan melden? Als een medewerker zich bij u ziekmeldt, mag u hem tijdelijk niet ontslaan.

Juridisch Advies - Juridisch Adviesbureau

Zo voorkomt u dat uw ontslag wordt geblokkeerd door een eventuele ziekmelding. U ziet, er zijn veel zaken om rekening mee te houden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Wilt u meer informatie of advies over dit thema? Onze HR-specialisten van de accon■avm werkgeversservice en juristen werken hiervoor nauw samen. In een telefoongesprek van een halfuur kan een arbeidsjurist al veel vragen voor u beantwoorden.

Neem contact op met uw contactpersoon bij accon■avm of een kantoor bij u in de buurt. In het online dossier ‘Ondernemen in coronatijd’ voorzien onze experts u van de laatste tips en adviezen in uw branche. Wilma Frankema is binnen accon■avm als Senior Juridisch Adviseur, vanuit kantoor Leeuwarden, werkzaam voor ondernemers door het hele land.

Dankzij haar uitgebreide kennis wordt zij ingezet bij juridische vraagstukken met betrekking tot personeel, uitzendkrachten/payrollers, zzp’ers en dga’s (juridisch adviesbureau). Kenmerkend zijn haar analytisch vermogen, haar praktische benadering, heldere communicatie en het snel en oplossingsgericht handelen.

Juridisch Advies - Regel Je Juridische Zaken Online

Juridisch Adviesbureau VerzekeringJuridisch Adviesbureau - Van De Graft Accountants

Iedere werknemer die zijn baan verliest, heeft recht op een transitievergoeding (tot 2015 ontslagvergoeding genoemd). Ook als het om een of meer tijdelijke contracten gaat. Ontslagen werknemers kunnen die vergoeding gebruiken voor omscholing of outplacement (juridisch abonnement). Kosten die de werkgever hiervoor al gemaakt heeft, mogen in mindering worden gebracht op de vergoeding.

Werknemers hebben vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als ze ontslagen worden. Je hoeft dus niet meer minimaal twee jaar gewerkt te hebben, zoals voor 2020 het geval was. Per gewerkt jaar ontvang je 1/3 maandsalaris en voor delen hiervan ontvang je de vergoeding naar rato.

Meer informatie vind je bij de Rijksoverheid. In plaats van een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV kunnen werkgevers jou als werknemer de optie geven om een beëindigingsovereenkomst, verklaring van ontslag met wederzijds goedvinden, een vaststellingsovereenkomst of iets vergelijkbaars te ondertekenen - zieke werknemer ontslaan. Daarmee wordt je arbeidscontract ontbonden. Dat kan voor jou ongunstig uitpakken.

Direct Juridisch Advies

Na tekenen heb je nog 14 dagen bedenktijd, of zelfs 21 dagen als je werkgever je niet op deze bedenktermijn heeft gewezen. Als je toch je baan wilt houden, moet je je werkgever dat schriftelijk laten weten. Een reden opgeven hoeft niet. Werkgevers kunnen buiten de proeftijd een werknemer alleen ontslaan met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Als het om andere redenen gaat, bijvoorbeeld verstoorde arbeidsverhoudingen, dan toetst de kantonrechter of de werkgever heeft voldaan aan de vereisten om het contract te beëindigen. Meer informatie over op de website van de Rijksoverheid - Top Kwaliteit Juridisch Advies MKB Vindt U Hier. De WW-uitkering wordt maandelijks uitbetaald, nadat de uitkeringsgerechtigde eventuele inkomsten heeft doorgegeven aan het UWV - juridisch abonnement.

De maximale uitkeringsduur is 24 maanden. Echter, werkgeversorganisaties en vakbonden mogen afspreken in de cao om de vroegere duur van 38 maanden aan te houden. Hierbij draaien de werknemers vaak wel op voor de kosten, door het betalen van premies. Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je in 26 weken hebt gewerkt van de voorafgaande 36 weken.

Juridisch Advies - Juridisch Adviesbureau

Juridisch Advies Of Rechtshulp Nodig?Betaalbaar Juridisch Advies

De uitkering is wel aan een maximum gebonden: er is een maximumdagloon. Wie een hoger inkomen had, krijgt dus veel minder dan 70 of 75 procent. Daarnaast is het zo dat uitkeringsgerechtigden relatief meer belasting betalen: ze hebben namelijk geen recht op de inkomensafhankelijke arbeidskorting. Vink daarom 'groene tabel' aan in de Bruto/Netto-Check.

Voor ieder jaar dat je hebt gewerkt tijdens de eerste tien jaar krijg je dan één maand langer een WW-uitkering. Bij een langer dienstverband wordt dit minder en krijg je dan 70 procent van je laatstverdiende loon, tot het maximumdagloon. Het UWV heeft een online rekenhulp gemaakt om de hoogte van je uitkering te berekenen.

Je moet in de afgelopen 36 weken minimaal in 26 weken hebben gewerkt. werknemer ontslaan met vast contract. Daarnaast zijn er andere voorwaarden: je moet jonger zijn dan de AOW-leeftijd; je bent ten minste 5 uur per week óf minstens de helft van je arbeidsuren kwijtgeraakt; je krijgt deze uren niet doorbetaald; je bent beschikbaar voor werk en bereid om weer te gaan werken; je ontslag is niet ernstig verwijtbaar.

Juridisch AbonnementJe hoeft je ontslag niet bij de rechter aan te vechten om je recht op een WW-uitkering veilig te stellen. Als je werkloos bent, bouw je geen pensioen op, behalve als een sociaal plan daarin voorziet. Bij ontslag om een bedrijfseconomische reden, dus vanwege bijvoorbeeld reorganisatie of structureel verminderde bedrijfsomzet, geldt het afspiegelingsbeginsel - Juridisch adviesbureau: JuristenKracht.

De ontslagen moeten een afspiegeling zijn van de leeftijdsopbouw in die functies. Werknemers worden ingedeeld in de leeftijdscategorieën 15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar en 55 jaar en ouder. Hoe meer werknemers in een bepaalde leeftijdsgroep zitten, hoe meer ontslagen in die leeftijdsgroep vallen. Stel een bedrijf heeft in een aantal uitwisselbare functies tien werknemers van 15 tot 25 jaar, twintig werknemers van 25 tot 35 jaar, twintig werknemers van 35 tot 45 jaar, tien werknemers van 45 tot 55 jaar en veertig werknemers van 55 jaar en ouder.

Juridisch Advies Voor OndernemersJuridisch Advies - Incasso - Ervaren Juristen

De werkgever moet dan één werknemer uit de groep van 15-25 jaar ontslaan, twee uit de groep van 25-35 jaar, twee uit de groep van 35-45 jaar, één uit de groep van 45-55 jaar en vier uit de groep van 55 jaar en ouder. Binnen elke leeftijdsgroep geldt vervolgens het 'last in, first out' principe.

Juridisch Adviesbureau - Alles Over Recht En Onrecht

Alleen in individuele gevallen mag een werkgever zich erop beroepen dat iemand onmisbaar is voor het bedrijf - zieke werknemer ontslaan. Er geldt een speciale startersregeling als je vanuit de WW een eigen bedrijf wilt beginnen. Kijk daarvoor op onze Eigenbaaswijzer-pagina over het starten van een bedrijf. Meer weten? Raadpleeg daarvoor: het Dossier Ontslag van de Rijksoverheid; het Dossier WW van de Rijksoverheid; het UWV voor alles over ontslagprocedures, rechten en plichten.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Alles over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – Alles over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van tijdelijk contract naar vast contract: de ketenregeling – De oude én de nieuwe ketenregeling, inclusief uitzonderingen erop. Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? – En wanneer van bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht? Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan? – Over wat er minimaal in een arbeidsovereenkomst moet staan.

More from Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Advocaat Uwv Bezwaar

Published Sep 26, 22
10 min read

Procederen Tegen Het Uwv

Published Sep 23, 22
13 min read